חדשות

סטטיסטיקות המלצות ותוצאות למשחקי מפעל הפיס ולמשחקי הטוטו ווינר !!!! לוח תוצאות של משחקים ישירים !!! חיפוש ואיתור תחנות לוטו טוטו ברחבי הארץ לרשותכם תוצאות למשחקי מפעל הפייס והווינר, סטטיסטיקות למשחקי הפיס

מהו ההימור העיקרי המועדף עליך?
תוצאות

תנאי שימוש

לתשומת לבך, יש לפתוח חלון חדש. PDFהדפסהדוא

ברוכים הבאים ל- IBET , אתר סף ( "פורטל" ) ברשת האינטרנט.

השימוש באתר- IBET ובכל אתרי האינטרנט,המדורים והערוצים המשולבים בו, הינו בכפוף לתנאי שימוש אלה קרא אותם בקפידה,שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם!!!
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד,אולם הם מתייחסים,כמובן,גם לנשים.
תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר להשתמש באתר בכל דרך שהיא,לרבות לשם מילוי טפסי תוכניות הימורים.
הכניסה לאתר והשימוש באתר או במידע המצוי בו – מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה.

א.כללי
1. מידע, יישומים ותוכן מכל סוג הכלול באתר זה ( להלן- : המידע ) נמסר לנוחיות אך ורק לקוחות IBET והמבקרים באתר. והוא כפוף לכל פרסום רשמי של "מפעל הפיס" ושל "המועצה להסדר ההימורים בספורט" (להלן-: עורכי ההגרלות), כך שבכל מקרה של סתירה בין הפרסום הרשמי לבין הפרסום המופיע באתר יחייב אך ורק הפרסום הרשמי של עורכי ההגרלות.
2. בעלי האתר,מנהליו וכל מי שהוסמך בכתב מטעמם ( להלן- : הנהלת האתר ) אחראים לניהול האתר ואין רשות לשום גורם אחר להשתמש בשם האתר.

ב.מידע ואחריות
3. כל ההמלצות, טבלאות נתונים ,מידע אחר, יישומים ותוכן מכל סוג שהוא הכלול באתר זה (להלן-: המידע) נמסר אך ורק לנוחות לקוחות IBET והמבקרים באתר,
4. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה מכל מין וסוג בכל עילה שהיא ולכל נזק שהוא בין אם ישיר ובין אם עקיף המבוססת על נתוני האתר והמידע המתפרסם בו.
5. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למי שיבחר להשתמש במידע המצוי באתר; זאת גם אם יתברר כי מידע זה שגוי,לא מדויק או לא מעודכן.המשתמש במידע מודע לכך,שיש סיכון כי המידע שבאתר אינו מדויק,והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש במידע זה.בכלל זה,המשתמש במידע מוותר על כל טענה , כי אתרIBET היה צריך להיות מודע למידע הנכון,וכי היה עליו להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.
6. תוצאות ההגרלה השונות לסוגיהן, המתפרסמות באתר זה, אינן בגדר תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחיות המבקרים באתר בלבד.
7. תוצאות הימורים המתפרסמות באתר זה אינן תוצאות רשמיות ומחייבות,והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד.בכל מקרה,אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי הנהלת האתר ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו ורק הפרסום הרשמי של עורכי ההגרלות הוא הקובע לעניין זכייה או אי זכייה.
8. התוצאות הרשמיות והקובעות לעניין זכייה או אי זכייה מתפרסמות בפרסומים הרשמיים של מפעל הפיס הנתונים לעיון ברחוב הפטמן 3 בתל אביב , ובמשרדי המועצה להסדר ההימורים בספורט הניתנים לעיון ברחוב הסיבים 39 פתח תקווה.
9. כל ההמלצות באתר IBET לרבות הנתונים והתוצאות של המשחקים כולל המלצות המילוי של הטפסים השונים באתר וכן כל משחק ו/או שעשוע המופיעים באתר, אינם מופיעים אלא לשם שעשוע,משחק וסיוע לממלאי הטפסים, ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו.
10. אין לראות במידע המופיע באתר כולו ואו רובו ואו מקצתו משום הזמנה להמר במשחק כל שהוא בין במישרין ובין בעקיפין של משחקי מפעל הפיס ובין במשחקים של המועצה להסדר ההימורים בספורט (טוטו) ובין בהימור כל שהוא.
11. כל שימושהימור שיעשה המשתמש באתר IBET על סמך המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית והוא נושא בלעדית באחריות לתוצאות מעשיו.
12. מבלי לגרוע מהאמור לעייל,הנהלת האתר אינה אחראית לכל נתון,סטטיסטיקה,חוות דעת או המלצה המופיעים באתר,והם אף אינם ערבים לנכונותם.מכל מקום,אין במידע משום המלצה למילוי טופסי תוכניות הימורים או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.

ג.זכויות יוצרים
13. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי אתר IBET , כולל אלו המתפרסמים באתר זה,שייכות לאתר IBET . זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט לרבות מאמרים, תמונות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן),אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
14. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא אתר IBET ובין אם הוא גורם אחר ובמידה והציטוט הוא מאתר זה, יש לקשר למקור הציטוט.
15. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
16. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן,ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הנהלת האתר.

ד.סייג לאחריות
17. המידע מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is”). הנהלת האתר לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש במידע,או באשר לאופן בו או הוא או צד ג כלשהו עושה שימוש במידע.
18. הנהלת האתר מודיעה בזה כי לא תישא באחריות לכל תביעה, דרישה או טענה המתבססת על נתוני האתר ומידע המתפרסם בו.
19. הנהלת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע.
20. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובמידע, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.


ה.קישורים לאתרים שונים
21. במידה ובשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים, יחולו ההוראות להלן (פרק ה ) על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
22. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאתר IBET (אתרי צד ג') - אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין אתר IBET לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתר IBET כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
23. אין אתר IBET אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי אתר IBET לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, או למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
24. בכל מקרה,הכניסה לאתר מקושר היא באחריות מי שעושה כן: ואתר IBET או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי,לכל נזק ישיר או עקיף,שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לצד ג' כלשהו.הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש,והסיכון הנובע מכך מוטלת אך ורק עליו.
25. אם המשתמש סבור שאין האתר המקושר או התוכן המקושר מתאימים, או אם הקישור פוגע במשתמש מבחינה מוסרית או אם נמצא כי הקישור אינו תקין,הוא מתבקש להודיע על כך לאתר IBET באמצעות הדואר האלקטרוני.

ו.שונות
26. אתר IBET שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות,למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת,ללא מתן הודעה מראש,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם,והנוסח המפורסם הוא יהיה הנוסח המחייב של תנאי השימוש.
27. המשתמש מתחייב לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש באתר,על מנת להתעדכן בשינויים בהם,והוא לוקח על עצמו את הסיכון הכרוך בהימנעות בבדיקות נוספות כאמור.

ז.שמירת סודיות
28. מידע אישי שנמסר על-ידי המשתמש לאתר IBET באמצעות שירות זה, יישמר על-ידי אתר IBET בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

ח.סמכות שיפוט
29. תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד אתר IBET או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע ממנו-תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי: וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.
30. סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד אתר IBET או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע ממנו- תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך,שמקום שבתו הוא בתל אביב.

ט.פניות לאתר
31. בכל שאלה אודות שירותים המוצעים באתר זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות האתר, ניתן לפנות ישירות להנהלת האתר באמצעות טופס הפניות במדור "כתוב לנו", או בכתב עבור IBET , ת.ד. 9441, מיקוד 61093, תל-אביב.הנהלת האתר IBET תעשה כל שביכולתה לענות בהקדם האפשרי

sex hikaye sex hikayeleri sex hikaye sex hikayeleri